Totaal Installatie Klein Tuente

Kerkallee 43F
6882 AM Velp

026 - 303 3490
administratie@kleintuenteinstallatie.nl

Privacyverklaring Totaal Installatie KleinTuente

 

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Totaal Installatie KleinTuente is een ondememing gericht op het verrichten van werkzaamheden op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, W-installaties, elektrotechniek en daktechniek. Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Totaal Installatie KleinTuente gelden de volgende wettelijke kaders:

De Algemene verordening Gegevensbeschenning (hierna te noemen: AVG);

De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

 

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Totaal Installatie KleinTuente kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Totaal Installatie KleinTuente en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Totaal Installatie KleinTuente heeft verstrekt. Totaal Installatie KleinTuente kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e­ mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Totaal Installatie KleinTuente worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, om het adres voor de levering van producten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van Totaal Installatie KleinTuente te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

 

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Totaal Installatie KleinTuente bewaart uw persoonsgegevens niet anger dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

 

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens met derden

Totaal Installatie KleinTuente verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Totaal Installatie KleinTuente kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een monteur ofproducent om de installatie uit te laten voeren, een postorderbedrijf om de gekochte producten op het door u opgegeven adres te laten bezorgen en aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de gekochte producten, te laten plaatsvinden.

 

Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens

Totaal Installatie KleinTuente gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Totaal Installatie KleinTuente zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Totaal Installatie KleinTuente beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Totaal Installatie KleinTuente (zie artikel 11 voor de contactgegevens).

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Totaal Installatie KleinTuente honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke(in dit geval Totaal Installatie KleinTuente), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

 

De betrokkene beeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, bet recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens ("het recht om vergeten te worden"), het recbt op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, bet recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens ("dataportabiliteit"), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en bet recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek om een van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@deruijterinstallatie.nl. Totaal Installatie KleinTuente zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 8. Cookies

Totaal Installatie KleinTuente maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartpbone. Totaal Installatie KleinTuente gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft Totaal Installatie KleinTuente u al geinformeerd over het gebruik van deze cookies en beeft Totaal Installatie KleinTuente uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

 

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van Totaal Installatie KleinTuente adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in somrnige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Totaal Installatie KleinTuente te beinvloeden.

 

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Totaal Installatie KleinTuente gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Totaal Installatie KleinTuente verstrekt. Totaal Installatie KleinTuente krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

 

Tracking cookies

Totaal Installatie KleinTuente maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van Totaal Installatie KleinTuente naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor Totaal Installatie KleinTuente mogelijk om u op die andere websiteadvertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e­ mailadres en dergelijke, maar dient aIleen om advertenties af te stemmen op uw profieI, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar beboren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Aftne/den cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw intemetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te bouden dat bet verwijderen van cookies tot gevolg kan bebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies beeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze bandeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde bandeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

 

Artikel 9. Wijziging Privacyverklaring

Totaal Installatie KleinTuente beboudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Totaal Installatie KleinTuente worden gepubliceerd: www.kleintuenteinstallatie.nl.

 

Artikel 10 Vragen en/of klachten

Mocbt u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Totaal Installatie KleinTuente. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Totaal Installatie KleinTuente, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070- 888 5000.

 

Artikel 11. Contactgegevens Totaal Installatie KleinTuente

Bedrijfsnaam: Totaal Installatie KleinTuente   KvK-nummer: 85312029

Adres: Kerkallee 43F 6882 AM Velp   E-mail: administratie@kleintuenteinstallatie.nl     Website: www.kleintuenteinstallatie.nl